free page hit counter
Kommentarer: Körkort på sjön

Förstasida | Sök | In English


--------------------------------------------------------------------------------

D-uppsats Statsvetenskap / 2003:37

( PDF 138 kb )
TITEL
Snöskotern och fritidsbåten: fritidsintressen på lika villkor?
FöRFATTARE
Eklund, Urban

DATUM
2003-09-16

INSTITUTION
Industriell ekonomi och samhällsvetenskap / Statsvetenskap, historia och geografi

SAMMANFATTNING
Nyttjandet av motorfordon i allmänhet och snöskotrar i synnerhet har ökat kraftigt i naturen. Snöskotern har sedan introduktionen i Sverige, i mitten av 1960-talet, brett ut sig över hela Norrland. Många människor kombinerar nuförtiden intresset för friluftsliv med snöskoteråkning. Fordonet används emellertid inte enbart för rekreation utan är också ett arbetsredskap. Det är dock som fritidsaktivitet snöskotern rönt mest uppmärksamhet. Som sådan debatteras snöskotern kraftigt under högsäsong, och såväl dagstidningar som offentliga utredningar har skrivit spaltmeter i ämnet. Debatten gäller snöskotern ur störningssynpunkt med hänseende på gemensamma resurser i form av djur- och natur, ren luft och det rörliga friluftslivet i allmänhet. I takt med den tilltagande fritidsbåtstrafiken har kritiska röster höjts också vad gäller denna fritidsaktivitet.

Uppsatsen är huvudsakligen en litteraturstudie över gemensamma resurspooler, eller common-pool resources, och teoribildning kring detta ämnesområde utifrån vilken en anknytning görs till snöskotern. Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida snöskotern och fritidsbåten kan ses som samma typ av problem. Avspeglas detta i så fall i den faktiska regleringen av de bägge fritidsintressena? För att besvara syfte och frågeställningar görs en vidarekoppling till fritidsbåten, utifrån de teoretiska utgångspunkter vilka karaktäriserar snöskotern som problematisk. Teorier kring common-pool resources är relevanta för denna uppsats då de tar upp problem som uppstår när fri tillgänglighet till en resurs råder, vilket emellanåt kan sägas gälla snöskotern såväl som fritidsbåten och de landskap dessa uppträder i.

Slutsatsen är att också fritidsbåten är ett problem rörande gemensamma resurser. Som sådant är det dessutom, likt snöskotern, applicerbart på det teoretiska resonemanget om common-pool resources. Trots att fritidsbåten och snöskotern i grunden är likartade problem skiljer sig regleringen av de bägge fordonen åt. Kanske beror skillnaden på att snöskotern, i större utsträckning än fritidsbåten, anses vara mer än bara ett problem rörande gemensamma resurser, kanhända ligger andra orsaker bakom.

ISSN 1402-1552 / ISRN LTU-DUPP--03/37--SE / NR 2003:37

Förstasida | Sök | Universitetet | Biblioteket


--------------------------------------------------------------------------------


LULEÅ UNIVERSITETSBIBLIOTEK

   Skrivet av Jonas at mars 18, 2005 02:49 EM

Väldigt intressant läsning. Tack för tipset!

CPR var för mig en ny bekantskap och ett intressant tankeverktyg som säkert är applicerbart på många problemområden som rör gemensam resurshantering.

Tyvärr tycker jag att valet av CPR och subtraherbarhet som teoretisk utgångspunkt gjorde att uppsatsförfattaren missade en del viktiga aspekter av fritidsfordonsproblematiken. För mig är framför allt trafiksäkerhetsfrågan gällande fritidsbåtar och skotrar viktig och den verkade hamna lite grann vid sidan av.

   Skrivet av Barse at mars 18, 2005 08:21 EM