KRAV-godkännande av människa.

Jag har helt enkelt tagit djurreglerna och ändrat i texten samt förkortat reglerna kraftigt. Resultatet finner du här nedan. Självklart kommer dessa regler aldrig att gälla såsom KRAVs regler men ett gott skratt kan de ge.

Hör gärna av dig om hur det gick med KRAV-tatueringen.

vänlig hälsning
Pelle Fredriksson, informatör KRAV


- - - - - - -

$ MÄNNISKA

$.1 ALLMÄNT

Anmälan

$.1.1
Mark på brukningsenheten skall ha varit ansluten till KRAV-kontrollen ett år innan människa kan godkännas.

$.1.2
Människan/människorna skall ha anmälts till KRAV minst 6 månader innan den/de kan godkännas. Anmälan till kontrollen skall göras minst två månader innan födseln av de människor som önskas godkända direkt från födseln.
Anmälan till KRAV om karensstart skall göras innan karenstiden kan påbörjas.

Karenstider vid inträde

$.1.3
Mjölkproduktion kan godkännas först sedan människan följt KRAVs regler i 6 månader.

Parallellproduktion

$.1.4
Parallellevnad kan beviljas efter prövning av KRAV under förutsättning att:
* Människorna inte vistas tillsammans, eller att den eller de KRAV-godkända människan/människorna är lätt åtskiljbara, ej tvillingar etc.
* I dessa fall skall utvärtes behandlingar av de ej godkända människorna följa KRAVs regler
* Utrymmen för förvaring av mat är tydligt skilda åt
* Det finns en noggrann dokumentation av människor, mathantering mm

Märkning, dokumentation

$.1.5
Alla människor som kan märkas individuellt skall märkas. Skonsammast möjliga märkning skall användas. Journal skall föras över födda, inköpta döda.

$.1.6
Hälsojournal skall föras över alla skador och sjukdomar, deras behandling och behandlingsresultat. Även förebyggande behandlingar skall dokumenteras. I hälsojournalen skall alla människor kunna identifieras.

$.2 MILJÖ

Allmänt

$.2.1
Människor skall kunna få utlopp för sina specifika behov och beteendemönster:
* Människan skall kunna få utlopp för bl a ett normalt socialt beteende inklusive ett för arten normalt flockliv, revirbeteende, rörelse-, sprätt- eller bökbehov, t ex genom att de får tillräckligt med utrymme och lämpligt underlag såväl ute som inne
* Mödrar skall ges möjlighet till avskildhet vid förlossning. Ungar och mödrar (och fäder) skall ha möjlighet till en nära kontakt under ungarnas första levnadsår.

Födsel

$.2.2

$.2.3
Mödrar skall föda avskilt i skydd, t ex i hydda. Senast två veckor efter förlossning skall moder och barn ha tillgång till utevistelse.

Levnadsförhållanden

$.2.4
Alla människor skall kunna röra sig fritt och får inte vara uppbundna.

$.2.5
Människor skall ha tillräcklig tillgång till dagsljus. Som en riktlinje för minsta yta för dagsljusinsläpp kan tjäna 10 procent av golvytan.

$.2.6
Växande människor kan hållas i grupp både inne och ute. Inomhus skall de ha möjlighet till en avskild liggplats med sängar och separat toalett. De skall även ha en väl definierad ätplats. Utrymmet skall vara luftigt och så stort att samtliga människor kan äta eller vila utan att aggressiv konkurrens förekommer. Människans liggplats skall hållas torr, ren, dragfri och vid behov varm.

$.3 Mat

(Alla matangivelser är uttryckta i torrsubstans om ej annat anges.)

$.3.1
Maten skall vara av god hygienisk kvalitet och dess sammansättning skall vara anpassat till respektive människas behov.

$.3.2
Målsättningen för mathållningens omfattning och inriktning skall vara att 100 procent KRAV-godkänd mat används. Nedan angivna undantag tillåts, men vid inköp skall KRAV-godkänd mat väljas i första hand. Mat som kommer från ej KRAV-godkänd produktion, men som är nödvändig för att ge en fullvärdig kost utifrån människans näringsbehov är tillåtet med maximalt 15 procent av det årliga matintaget. BERÄKNINGARNA GÖRS PER MÄNNISKA, EJ PER FAMILJ.

Självförsörjning

$.3.3

Självförsörjningsgraden på mat skall vara minst 50 procent räknat på årlig matåtgång. Undantaget från detta är familjer med mindre än 6 personer. Samarbete mellan närliggande KRAV-godkända familjer kan tillåtas efter prövning.
Om speciella skäl finns kan undantag för större familjer göras efter prövning. En förutsättning är att spridning av gödseln kan ordnas på ett sådant sätt att miljöstörningar undviks. (Detta gäller främst i stadsmiljö.)

Dagligt foderintag

$.3.4
Maximalt 30 procent av det dagliga foderintaget får vara icke KRAV-godkänt.

Foderprocesser

$.3.5
All mat och dryck (exklusive vatten) skall vara framställt med processer som är godkända i KRAVs regler för förädling, eller vara upptagna på en av KRAV upprättad förteckning över godkända produkter.

KRAV-godkänt foder

$.3.6
Mat från godkänd karensårsodling på den egna brukningsenheten får räknas som KRAV-godkänt i den egna maten.

$.3.7
Genetiskt modifierade organismer är inte tillåtna som mat eller vid framställning av mat, dryck eller godis.

$.4 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

$.4.1
Levnadsmiljön skall vara sådan att den genom goda miljöer, skötsel och matrutiner befrämjar en god hälsa och håller sjukdomsnivån låg. Ett gott hälsotillstånd är en förutsättning för att djurproduktionen skall kunna godkännas av KRAV.

$.4.2
Människor som visar tecken på sjukdom eller skada skall omgående tas om hand och ges erforderlig vård. Uteblivna erforderliga behandlingar kan leda till underkännande av hela familjen.

$.4.3
Om hälsostörningar uppstår som kan ha orsakats av brister i miljö, skötsel eller mathållning skall dessa brister omedelbart åtgärdas. Uteblivna erforderliga åtgärder kan leda till underkännande av hela familjen.

$.4.4
Som enstaka åtgärd får vitamin- och mineralpreparat ges. För att undvika återkommande problem skall maten därefter kompletteras.

Läkemedel

$.4.5
Rutinmässig, förebyggande behandling med läkemedel får ej förekomma. Undantag gäller för:

* Användning av vaccin vid uppenbart behov och där andra behandlingsmetoder bedöms som sämre. Vacciner bestående av eller framställda genom genetiskt modifierade organismer är förbjudna. Andra restriktioner kan komma att införas
* Användning av bedövningsmedel

$.5 ÖVRIGT

Stympning

$.5.1
Stympning av människor skall begränsas. Annan stympning än piercing och vanlig håltagning i öra är inte tillåten.


- - - - - -

Erika hade funderingen, Enar Nordvik tog reda på hur det låg till.


Lämna dina kommentarer i motboken eller kontakta mig.

< | om enar | lagbok | motbok | bilderbok | kontakt | enarhelgo.net