Träkommunikation - att kommunicera trä.

Att utröna hur träets estetiska värden bäst kommer till sin rätt/upplevs i produktutveckling och visualisering av träprodukter med datorbaserade hjälpmedel.

bakgrund- - -

Träkommunikation handlar om att (med hjälp av IT) förmedla information om trä "från skogen till kunden".

Behovet av människor som kan både teknik och marknad är stort ute bland träindustriföretagen. Civilingenjörsutbildningen i träteknik vid Luleå Tekniska Universitet kommer därför att på sikt berikas med utbildning inom träkommunikation. Forskningsområdet "träkommunikation" kommer att utgöra forskningsanknytningen för dessa delar av nämnda utbildning. Arbetet inom träkommunikationsområdet har inletts av en förstudie vars huvudmål är att identifiera forskningsbehov inom träkommunikationsområdet och på basis av detta utforma förslag till forskningsprojekt.

Upp till 70% av de trävaror som produceras i Sverige används i byggnader. Trä är ett material som ofta säljer på utseendet, men branschens kunskaper om kundens tycke och smak är ofta bristfälliga. Forskningen kring trähusbyggande har under senare år intensifierats både här i Sverige och i andra länder. De allra flesta projekt är dock fokuserade mot stomme och andra bärande delar. Detta har givetvis lett till att frågor runt formstabilitet och hållfasthet blivit det stora temat.

Träkommunikation handlar om träets mentala effekter, dvs. de mer arkitekturrelaterade frågorna om upplevelsen av trä och dess estetiska egenskaper och hur dessa bäst tas tillvara i olika produkter. Exempelvis vad människor föredrar, varför, och hur man sätter ord på och mäter dessa preferenser samt vilka möjligheter som finns och vilka sätt som är mest lämpade för att (re)presentera träprodukter; hela vägen från fysisk produkt via fotografier och inlästa dito till simuleringar och datorgenererade upplevelser.

Att utarbeta en metodik för produktutveckling och visualisering av träprodukter mha datorbaserad hjälpmedel är, tillsammans med en analys av nämnda metodiks förtjänster och svagheter, en länk i den kedja som ska bilda ämnet träkommunikation.

Idag är träindustrin en av de viktigaste arbetsgivarna i glesbygden. Den satsning som staten och träindustrin nu gör syftar till att trygga och utveckla träindustrin och jobben. Genom att öka kontakterna mellan träindustriföretagen och forskarna vill man bl a göra det lättare för företagen att möta en ökande efterfrågan på alltmer avancerade träprodukter.

- - -

Jag kommer att arbeta med denna träkommunikation i två delar.
Först som exjobb på Arkitekturlinjen KTH, och därefter som forskning på avdelningen för Träteknik i Skellefteå, LUTH.


Exjobbet:

Exjobbet kommer att vara inledande fas för vidare forskning, vilken i sin tur skapar grunden för att veta vad som krävs av ett träkommunikationsverktyg.
Avsikten är att inom ramen för exjobbet utröna hur betydelsefull återgivningen av träet är när man visualiserar en hel produkt eller en hel miljö, och vad i träet som är betydelsfullt.

Målet är att finna klarhet i följande.
Vad är det som blir fattigt när man ser trä på en bildskärm?
Och var räcker det med denna fattigdom? När krävs det mer?
Går det att finna en 'lagom' abstraktionsnivå?

Är det absolut fotorealism som är målet? Alltså det oändliga mönstret (ytan/texturen)?
Eller är det även andra faktorer som styr?
Finns det något i strukturen (på djupet) som är väsentligt? Sågsnittet?
Kan kvistförekomst vara något bra?
Är det känslan som saknas? Bör man arbeta med taktila verktyg?
Är det träets sätt att behandla ljus som är essensen?
Fler faktorer!?
Eller räcker det att påstå att det är trä för att 'folk' skall skapa sitt eget trä i huvudet?
Kort sagt: Vad behöver folk för att uppleva återgett trä som det trä som avses?

Såsom ett konkret referensobjekt att exemplifiera med avser jag att använda mig av Skellefteå Campus nya - ännu ej uppförda - sporthall "Svettet".

Arbetet kommer delvis att bestå i att jag datavisualiserar ett objekt (Sporthallen) med en viss grad av abstraktion.
Jag kompletterar också med en fysisk modell för att se betydelsen av blandvisualisering.
Sedan testas detta mot såväl en expertpanel av arkitekter, byggare som en (ännu ej sammansatt) referensgrupp med vanliga brukare etc.
Detta upprepas till dess att önskvärt resultat uppnås (sk 'prototyping') och slutsatser kan dras.
Jag kommer bl.a. att jobba i visualiseringsprogrammet Maya och där laborera med texturer, strukturer, ljus och fler (ännu okända) parametrar.


Forskningen:

Exjobbet ska ha skapat en gedigen kunskap inför skapandet av ett IT-baserat verktyg för träkommunikation.
Om detta sedan är en webb-baserad visualiseringstjänst eller en programvara (eller plug-in) eller något annat återstår att se.
Detta verktyg kan/bör antagligen inte ersätta den fysiska träkänslan, men är - på rätt ställe - ett viktigt ursållningsinstrument.

Troligen är verktyget inte lika viktigt för alla länkar i kedjan. En viktig fråga är således:
Var är detta verktyg viktigt? Hur ska det användas? Vilka kommer att använda det? Och när i processen?
Vad vill respektive länk ha ut av respektive vidaebefordra med detta verktyg?

Kedjan från skog till riven byggnad kan bestå ev följande element:
Skog > Träindustri > Byggindustri > Arkitekt > Formgivare/Inredare/Konstnär >
Säljare > Beslutsfattare > Brukare > Underhåll > Återvinning

(Inte nödvändigtvis i den ordningen och med alla element)

Därtill kommer givetvis Privatkonsumenten som åker till brädgården och plockar ut sitt eget trä.
Här finns en viktig utbildningsaspekt och dessutom frågan om hur viktigt det är att kunna utgå från en befintlig miljö.

Här nedan är en högst bristfällig skiss på vem som matar in vad i ett tänkt verktyg - och vad denne får ut.
Här har jag behov av exaktare uppgifter. En del grupper har ju flera uppgifter, både att sälja och att rita.
(Jag har kallat önskemål/krav/förutsättnigar/visioner/möjligheter/etc för 'krav'.)

"indata":
Träindustri - råvara + sina krav
Byggindustri - byggritning (2d) + sina krav
Arkitekt - visualisering (bild) + byggritningar (2d) + 3Dritning + sina krav
Säljare - mått + foto + brukarens krav
Beslutsfattare - sina krav (ekonomi)
Inredare - visualisering (skiss) + foto + sina krav
Brukare - sina krav
Privat - mått + foto + sina krav

"önskat utdata":
Träindustri - andra länkars krav
Byggindustri - byggritningar (2D/3D) + andra länkars krav
Arkitekt - visualiseringar/byggritningar (2D/3D) + andra länkars krav
Inredare - visualisering (bild) + andra länkars krav
Säljare - visualisering (bild)
Beslutsfattare - visualisering (bild) + (ekonomi)
Brukare - visualisering (bild) + framtidsslitage
Privat - visualisering (bild)

Sims - spelet där man gör egen dokusåpa och bla inreder hem - med trä?


Enar Persson
KTH Arkitektur