< politik

Skellefteå kommunfullmäktige

Motion om nytt magasin


Kulturarvet är en del av människans identitet. I vår kultur finns spår av vad vi och våra förfäder åstadkommit i Västerbotten. Det är viktigt för vår självkänsla och för bygdens tillväxt att skydda vårt kulturarv mot angrepp och förstörelse. Ingenting växer av att ständigt starta på nytt. Det är i våra rötter vi får näring till tillväxt. Att ignorera kulturarvet kan bara resultera i ren exploatering. Det kulturella arvet är avgörande för om människor i Skellefteå ska känna sig hemma och bofasta eller som främlingar på visit för en tid. Kultur är en förutsättning för kommuner i tillväxt. Erfarenheter från krigshärjade områden runt om i världen visar att bevarande av kulturarvet stimulerar ekonomin och stärker nationer.

Skellefteå kommun har ett museum med mycket stark och framgångsrik tradition. Vi kan vara stolta över det. Det skulle kunna vara ett attraktivt föregångsmuseum för människor långt utanför länsgränsen om vi bara förstod att ta vara på kulturarvet på rätt sätt. Idag är norra västerbottens halva kulturarv placerat på den absolut sämsta platsen i kommunen: i ett industriområde där brandfaran är som störst och där luften är som sämst. Magasinet saknar den mest grundläggande funktionen för vård och bra förvaring: en klimatanläggning. Det är som att ha en ishall utan konstfrusen is, ett badhus utan vatten eller ett sjukhus utan operationssalar. Så länge vi förvarar våra samlingar på detta sätt får vi skelleftebor skämmas inför omvärlden. Riksantikvarieämbetet har dömt ut det nuvarande magasinet som otjänligt och ”rekommenderar att museet snarast flyttar samlingen i Mullberget till en acceptabel, brandsäker magasinsbyggnad”.

Skellefteå museum har utarbetat en förstudie och gjort en behovsanalys för en ny magasinsbyggnad på Nordanå kulturcentrum. I dess anda föreslår vi kommunfullmäktige besluta

Att ge styrelsen för Skellefteå museum AB i uppdrag att konkretisera en projektering av ett nytt museimagasin på Nordanå kulturcentrum samt

Att kommunen skyndsamt upptar förhandlingar med Västerbottens läns landsting för att säkerställa finansieringen


Skellefteå den 21 september 2004

Kenneth Vidmark (Kd) Enar Nordvik (v)Kommunfullmäktige beslutar 2005-04-26 att avslå motionen med siffrorna 54-8. (Kenneth röstade också emot)

Lämna dina kommentarer i motboken eller kontakta mig.

< om enar | lagbok | motbok | bilderbok | kontakt | enarhelgo.net