INTERPELLATION
till Barn- och grundskolenŠmndens ordfšrande om skamvrŒns comeback.

Enar Nordvik
VŠnsterpartiet SkellefteŒJag kunde för en tid sedan (P1 söndag 5 november 2006 kl 18.00) höra i radio hur barnläkaren Lars H Gustafsson ondgjorde sig över att skamvrån är på väg tillbaka till skolan med all den osäkerhet och stamning etc den enligt honom skulle leda till. Numer heter den visst “skamstol” eller “skampall” och används för tuktning av “uppstudsiga” barn, ungefär som visats i olika “Supernanny”-program på tv.

Sedan får jag höra att detta redan praktiseras i åtminstone två av våra förskolor. Att ungar (ibland) är jobbiga vet väl alla föräldrar, men jag är gravt skeptisk till att detta är den optimala metoden att hantera det.

Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor:

• Är det riktigt att denna metod används på våra förskolor och skolor?
• Är nämnden i så fall införstådd med det?
• Vad anser du om metoden?
• Anser du att det är i enlighet med skolans värdegrund och FN:s barnkonvention?Jag lämnar följande svar:

Utifrån våra områden (vi har tre) har jag fått följande svar. Ett område säger att på ett antal förskolor har en stol använts, inte i bestraffningssyfte - skamvrå utan i reflektionssyfte när något inträffat.
Där har rektor förbjudit användandet av stolen, utifrån att syftet kan misstolkas.
Från ett annat område har jag fått svaret att de inte använt sig av skamstol eller skamvår, det man har gjort har varit att när ett barn efter flera tillsägelser inte lugnat ner sig, så har det fått sätta sig i en soffa eller på en stol vid ett ord för att ägna sig åt lugnare aktiviteter. Då har man också oftast informerat föräldern om det.
Från skolor har vi inga signaler om detta förfarande.
Områdescheferna kommer nu att diskutera frågan vidare med rektorerna, och din interpellation visar på hur viktigt det är att ständigt föra en dialog i värdegrundsfrågor.
Nämnden har inte varit informerad om detta tidigare.
Vi har nog alla sett eller hört om de olika programmen typ "super Nanny" mm som visas i TV, och som många tycker gör underverk i olika uppfostringssituationer. Men det är inte något vi vill ha i våra förskolor och skolor.
Jag anser inte att vi skall ha varken skamvår eller skamstol, jag är helt övertygad att personalen klarar sitt arbete ändå. Men jag tycker det är viktigt att man reflekterar och pratar igenom när något inträffar i barngrupperna.
Skolans värdegrund och FN:s barnkonvention säger att alla barn är lika mycket värda. inga barn får bli diskriminerade, det vill säga bli sämre behandlade.
Det är också min mening.

Med vänliga hälsningar

Maria Marklund
ordf. Barn- och grundskolenämnden.